Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

PINB Miasta Skierniewiceniedziela, 24 lutego 2019 r.

imieniny: Boguta, Bogusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Klauzula informacyjna

Strona główna » Ogłoszenia » Klauzula informacyjna

Podtytuł: związana z przetwarzaniem danych osobowych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice, ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice.

2. W PINB został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa w szczególności;

  • art. 83 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • ustawa z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1)    podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2)    podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.  Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) albo do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6. Posiada Pani/Pan prawo:

1)    dostępu do treści swoich danych,
2)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3)    żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4)    prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
6)    ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    Informujemy, iż:

1)  w zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne
2)  w zakresie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Źródło informacji: Gmina Testowa. Data utworzenia: 2018-06-05.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2018-06-05 09:50:06.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2018-06-05 09:50:06.
czytano: 178 razy, id: 37
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-09-13
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2018-06-05
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2018-06-05
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice
ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 833-39-14, 46 833-39-14
e-mail: nadzor@skierniewice.pinb.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Powiatowego Inspektoratu Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Skierniewice 2019