Artykuł pochodzi ze strony: www.skierniewice.pinb.gov.pl

Adres artykułu: www.skierniewice.pinb.gov.pl/artykuly/36

Status Prawny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice jest organem stopnia podstawowego państwowego nadzoru budowlanego, zajmującym się przestrzeganiem prawa w szeroko pojętym procesie budowlanym na obszarze miasta Skierniewice.

Jako organ powiatowej administracji zespolonej, wykonuje zadania rządowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powołany i odwoływany jest przez Prezydenta Miasta Skierniewice na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2020.1333 z późn. zm.).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Organem wyższego stopnia jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.